Emotional First Aid Army

The Emotional First Aid Army of Ukraine will teach and share evidence based, tools and techniques that have been successfully employed in disaster zones across the globe. They are easy to learn, fast to take effect, and safe to share by non-professionals. The ideal toolkit for a team to deliver efficient, low-cost solutions to a large-scale population in tremendous need. We are Trauma Resilience and Recovery Consultants trained in EFT and other body-based stress and trauma treatment tools. We are accredited by EFT International, part of the ACEP Humanitarian Committee, and are mentored by practitioners with decades of field experience, including Peaceful Heart Network.

Місією Армії Емоційної першої допомоги України є навчати та ділитися науково обґрунтованими інструментами та техніками, які успішно застосовуються в зонах катастроф у всьому світі. Ці техніки легі у вивченні та засвоєні, вони швидко діють та є безпечними у застосуванні непрофесіоналами. Це ідеальний інструментарій для команди, яка може надавати ефективні та недорогі рішення для багатьох людей, які потребують допомоги. 
Ми є консультантами з травматичної стійкості та відновлення, які пройшли професійні навчання за техніками  EFT та іншими тілесно-орієнтованими інструментами лікування стресу і травми. Ми акредитовані EFT International та є членами Гуманітарного комітету ACEP, працюємо під патронатом практиків з багаторічним досвідом, в тому числі з Peaceful Heart Network.

Nasza Armia Emocjonalnej Pierwszej Pomocy będzie uczyć i dzielić się dowodami, narzędziami i technikami, które zostały z powodzeniem wykorzystane w strefach katastrof na całym świecie. Są one łatwe do nauczenia się, szybko przynoszą efekty i są bezpieczne do stosowania przez nieprofesjonalistów. Idealny zestaw narzędzi dla zespołu, który może dostarczyć efektywne, niskokosztowe rozwiązania dla dużej populacji w ogromnej potrzebie. Jesteśmy konsultantami ds. odporności na traumę i odzyskiwania, przeszkolonymi w EFT i innych narzędziach leczenia stresu i traumy opartych na ciele. Jesteśmy akredytowani przez EFT International i należymy do Komitetu Humanitarnego ACEP. Jesteśmy mentorowani przez praktyków z dekadami doświadczenia w terenie, w tym Peaceful Heart Network.

We want to train an army of non-professionals in easy-to-learn, safe-to-share tools for the immediate stabilising and relief of stress, anxiety and depression. Stress reduction support increases immunity, builds resilience and minimises the potential of developing long-term emotional health difficulties. We want as many adults and children as possible to be able to protect and repair their emotional health.

Фахівців з психічного здоров’я недостатньо для того, щоб задовольнити потреби усіх, хто потребує підтримки. Ми хочемо навчити армію непрофесіоналів легким у засвоєнні, безпечним для поширення інструментам для досягнення швидкої стабілізації та полегшення стресу, тривоги та депресії. Підтримка в боротьбі зі стресом підвищує імунітет, формує стійкість і мінімізує ризики розвитку довгострокових проблем з емоційним здоров’ям. Ми прагнемо, аби якомога більше дорослих і дітей могли захистити і відновити своє емоційне здоров’я.

Nie ma wystarczającej liczby specjalistów od zdrowia psychicznego, aby zaspokoić potrzeby wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Chcemy wyszkolić armię nieprofesjonalistów w łatwych do nauczenia się, bezpiecznych do dzielenia się narzędziami do natychmiastowego stabilizowania i łagodzenia stresu, lęku i depresji. Wsparcie w redukcji stresu zwiększa odporność, buduje odporność i minimalizuje potencjał rozwoju długoterminowych trudności w zakresie zdrowia emocjonalnego. Chcemy, aby jak najwięcej dorosłych i dzieci mogło chronić i naprawiać swoje zdrowie emocjonalne.

This is primarily a service-powered project with professionals and supporters volunteering their time. However, we need to raise funds to cover fundamental expenses; training, mentoring and accreditation fees; teaching materials and shareable resources; translation expenses; volunteer expenses including food, accommodation and travel; project promotion. Please help us to share these powerful tools for emotional health with those who need them most. DONATE TO BUILD AN EMOTIONAL FIRST AID ARMY.

EFAA – це насамперед соціальний проєкт, до якого залучені професіонали та прихильники, які присвячують свій час допомозі іншим. Тому нам потрібно зібрати кошти для покриття деяких необхідних і поточних витрат: оплата навчання, наставництва та акредитації; навчальні матеріали та ресурси для спільного використання; витрати на переклад; витрати волонтерів, включаючи харчування, проживання та проїзд; розвиток проєкту. Будь ласка, допоможіть нам поділитися цими потужними інструментами емоційного здоров’я з тими, хто їх найбільше потребує. ДОНАТИТИ, АБИ СТВОРИТИ АРМІЮ ЕМОЦІЙНОЇ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.

Jest to przede wszystkim projekt o charakterze usługowym, w którym swój czas poświęcają profesjonaliści i sympatycy. Musimy jednak zebrać fundusze na pokrycie niektórych niezbędnych i bieżących wydatków: szkolenia, mentoring i opłaty akredytacyjne; materiały dydaktyczne i zasoby, które można udostępniać; wydatki na tłumaczenia; wydatki wolontariuszy, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i podróże; promocja projektu. Prosimy, pomóżcie nam podzielić się tymi potężnymi narzędziami dla zdrowia emocjonalnego z tymi, którzy potrzebują ich najbardziej. PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ NA BUDOWĘ ARMII EMOCJONALNEJ PIERWSZEJ POMOCY.

Latest news * Останні новини * Najnowsze wiadomości

Якщо ви хочете стати частиною цього проекту, ми будемо раді почути вас. Зараз ми формуємо основну українську команду, нам потрібні волонтери для армії, а також прихильники проекту для рекрутингу та просування. За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтеся до керівника проекту EFAA в Україні Тані Дрончак.

If you would like to be part of this project we would love to hear from you. We are building a core Ukrainian team now, we need volunteers for the army, and we need project supporters for recruitment and promotion. Please contact EFAA for Ukraine project manager Tania Dronchak for further details.