Evidence and efficacy

We share and teach EFT (Emotional Freedom Technique/Tapping) and Emotional First Aid from the field of Energy Psychology. These approaches fuse Cognitive, Energetic and Somatic elements and have been described as, ‘…the 4th wave of psychotherapy’ by Researcher and Associate Professor of Psychology, Bond University, Dr Peta Stapleton. These techniques impact directly on the brainstem and limbic system to regulate neurobiological dysfunction, thereby clearing and activating the cognitive mind for clear thought, right action, and greater resilience. There is a growing body of thought, including over 120 research and clinical studies to indicate that Tapping (EFT) and other cognitive-somatic practices are among the most efficient and effective strategies for stabilisation, relief, and resiliency for those who are experiencing stress and trauma and those who support them.

Ми ділимося та навчаємо EFT (техніка емоційної свободи/простукування) та емоційній першій допомозі з області енергетичної психології. Ці підходи поєднують когнітивні, енергетичні та соматичні елементи і були описані дослідником і доцентом психології Університету Бонда, доктором Пета Степлтоном як “…4-та хвиля психотерапії”. Ці методи впливають безпосередньо на стовбур мозку і лімбічну систему для регулювання нейробіологічної дисфункції, тим самим очищаючи і активізуючи когнітивний розум для ясного мислення, правильних дій і більшої стійкості. Зростає кількість досліджень, включаючи понад 120 наукових і клінічних досліджень, які вказують на те, що тепінг (EFT) та інші когнітивно-соматичні практики є одними з найбільш ефективних і дієвих стратегій стабілізації, полегшення і підвищення життєстійкості для тих, хто переживає стрес і травму, а також для тих, хто їх підтримує.

Energy Psychology, ‘The 4th wave of psychology’, Dr Peta Stapleton, Bond University

Dzielimy się i uczymy EFT (Emotional Freedom Technique/Tapping) oraz Emotional First Aid z dziedziny Psychologii Energetycznej. Te podejścia łączą elementy poznawcze, energetyczne i somatyczne i zostały opisane jako “…czwarta fala psychoterapii” przez badaczkę i profesor nadzwyczajną psychologii, Bond University, dr Peta Stapleton. Techniki te oddziałują bezpośrednio na pień mózgu i układ limbiczny, aby regulować dysfunkcje neurobiologiczne, a tym samym oczyszczać i aktywować umysł poznawczy do jasnego myślenia, właściwego działania i większej odporności. Istnieje coraz większy zbiór myśli, w tym ponad 120 badań naukowych i klinicznych, które wskazują, że Tapping (EFT) i inne praktyki poznawczo-somatyczne są jednymi z najbardziej efektywnych i skutecznych strategii stabilizacji, ulgi i odporności dla osób doświadczających stresu i traumy oraz tych, którzy je wspierają.

Uses of Energy Psychology following Catastrophic Events, Dr David Feinstein, 2022

EFT International Research Summary, 2022

Dr. Peta Stapleton on the science and evidence base for EFT/Energy Psychology

Використання Енергетичної Психології після катастрофічних подій, Dr. Девід Файнштейн

Перекладений підсумок міжнародного дослідження EFT, 2022

Доктор Пета Степлтон про наукову та доказову базу для EFT/енергетичної психології