Support for Slupsk

On February 24, 2022, Russia launched a full-scale re-invasion of Ukraine. We were both impacted by this tragedy in very personal ways. Aga lives in the UK but her home town is Slupsk in Poland, where refugees had begun arriving by the hundreds. Jessica is from the UK but up until February 2022 had been living in Kyiv, Ukraine where her spouse worked at an international school.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Ця трагедія вплинула на нас обох у дуже особистий спосіб. Ага живе у Великій Британії, але її рідним містом є Слупськ у Польщі, куди сотнями почали прибувати біженці. Джессіка родом з Великобританії, але до лютого 2022 року жила в Києві, де її чоловік працював у міжнародній школі.

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową ponowną inwazję na Ukrainę. Ta tragedia dotknęła nas obie w bardzo osobisty sposób. Aga mieszka w Wielkiej Brytanii, ale jej rodzinnym miastem jest Słupsk w Polsce, gdzie zaczęły napływać setki uchodźców. Jessica pochodzi z Wielkiej Brytanii, ale do lutego 2022 roku mieszkała w Kijowie na Ukrainie, gdzie jej małżonek pracował w międzynarodowej szkole.

Jessica was supporting those from her community who remained in Ukraine, and those who had just left; as well as those who wanted to leave and needed routes to safety and homes. Aga was receiving daily calls for help and advice from her friends and colleagues in Poland who were beginning to experience overwhelm due to the sudden influx of refugees. Since February 24 more than 5.4 million refugees from Ukraine have crossed the Polish border, with the largest number on March 6 – more than 142 thousand people.

Джессіка підтримувала тих зі своєї громади, хто залишився в Україні, і тих, хто щойно виїхав; а також тих, хто хотів виїхати, але потребував шляхів до безпеки та домівок. Ага щодня отримувала дзвінки з проханням про допомогу та поради від своїх друзів і колег у Польщі, які починали відчувати себе перевантаженими через раптовий наплив біженців. З 24 лютого польський кордон перетнули понад 5,4 мільйона біженців з України, найбільше 6 березня – понад 142 тисячі осіб.

Jessica wspierała tych ze swojej społeczności, którzy pozostali na Ukrainie, oraz tych, którzy dopiero co wyjechali, jak również tych, którzy chcieli wyjechać i potrzebowali drogi do bezpieczeństwa i domu. Aga codziennie odbierała telefony z prośbą o pomoc i poradę od swoich przyjaciół i kolegów w Polsce, którzy zaczynali odczuwać przytłoczenie z powodu nagłego napływu uchodźców. Od 24 lutego ponad 5,4 mln uchodźców z Ukrainy przekroczyło polską granicę, najwięcej 6 marca – ponad 142 tys. osób.

When we came together we began my matching the intent and content of the support sessions that Jessica had been delivering to the needs coming from the refugee’s host communities in Poland. What we wanted to do was to offer potential solutions to the help, advice and support that was being asked for, in the form of training and interventions that would share information, support and resources to the refugee communities and those who were serving them.

Коли ми зібралися разом, я почала співвідносити мету і зміст сесій підтримки, які проводила Джессіка, з потребами, що надходили від громад, які приймали біженців у Польщі. Ми хотіли запропонувати потенційні рішення щодо допомоги, порад і підтримки, про яку просили, у вигляді тренінгів і заходів, які б надавали інформацію, підтримку і ресурси громадам біженців і тим, хто їм служить, а також тим, хто їм допомагає.

Kiedy spotkaliśmy się razem, zaczęliśmy dopasowywać intencje i treść sesji wsparcia, które Jessica prowadziła, do potrzeb zgłaszanych przez społeczności przyjmujące uchodźców w Polsce. Chcieliśmy zaoferować potencjalne rozwiązania w zakresie pomocy, doradztwa i wsparcia, o które proszono, w formie szkoleń i interwencji, które przekazywałyby informacje, wsparcie i zasoby społecznościom uchodźców i tym, którzy im służą.

We have named the initiative that has evolved, ‘Support for Slupsk’. The project has now delivered training to more than 600 people working for the services of the town of Slupsk, Poland who are coming into direct contact with the new Ukrainian refugee population. The training has involved participants learning tapping and somatic trauma relief tools, the neurobiology of how they work, and the confidence and skills to use and share this knowledge and tools as they move through this challenging time.

Ініціативу, що розвинулася, ми назвали “Підтримка Слупська”. Наразі в рамках проекту пройшли навчання понад 600 осіб, які працюють у службах міста Слупськ, Польща, і які безпосередньо контактують з новими українськими біженцями. Під час тренінгу учасники вивчали методи простукування та інструменти полегшення соматичних травм, нейробіологію їхньої роботи, а також набували впевненості та навичок використання і поширення цих знань та інструментів у цей складний час.

Inicjatywę, która się rozwinęła, nazwaliśmy “Wsparcie dla Słupska”. W ramach projektu przeprowadzono już szkolenie dla ponad 600 osób pracujących dla służb miasta Słupska w Polsce, które mają bezpośredni kontakt z nowymi uchodźcami z Ukrainy. W ramach szkolenia uczestnicy uczyli się tappingu i somatycznych narzędzi łagodzenia traumy, neurobiologii ich działania, a także nabierali pewności siebie i umiejętności korzystania z tej wiedzy i narzędzi oraz dzielenia się nimi w trakcie przechodzenia przez ten trudny okres.

Our aim was to support and resource these service providers so they could better support the refugees they are serving. By following this model we have increased a thousandfold the number of people now able to benefit from these easy to learn, simple to apply self-regulation tools. We are now creating and delivering stabilising therapeutic experiences, using tapping tools in creative and age-appropriate ways, for the 500 children and their carers of three Ukrainian orphanages that have been relocated to Slupsk.

Наша мета полягала в тому, щоб підтримати і забезпечити ресурсами цих постачальників послуг, щоб вони могли краще допомагати біженцям, яких вони обслуговують. Дотримуючись цієї моделі, ми в тисячу разів збільшили кількість людей, які тепер можуть скористатися цими легкими в освоєнні і простими в застосуванні інструментами саморегуляції. Зараз ми створюємо і надаємо стабілізуючий терапевтичний досвід, використовуючи інструменти простукування у творчий і відповідний до віку спосіб, для 500 дітей та їхніх вихователів з трьох українських дитячих будинків, які були переведені до Слупська.

Naszym celem było wspieranie i dostarczanie zasobów tym usługodawcom, aby mogli lepiej wspierać uchodźców, którym służą. Stosując ten model, zwiększyliśmy tysiąckrotnie liczbę osób, które mogą obecnie korzystać z tych łatwych do nauczenia się i zastosowania narzędzi samoregulacji. Obecnie tworzymy i dostarczamy stabilizujące doświadczenia terapeutyczne, wykorzystując narzędzia tappingu w kreatywny i dostosowany do wieku sposób, dla 500 dzieci i ich opiekunów z trzech ukraińskich domów dziecka, które zostały przeniesione do Słupska.

The aim throughout has been to encourage non-dependence by focusing on growing knowledgeable and empowered networks who will continue the post-traumatic growth process with self-belief, confidence, and hope post-intervention.

Метою всього цього було заохочення незалежності, зосереджуючись на зростанні обізнаних і уповноважених мереж, які продовжуватимуть процес посттравматичного зростання з вірою в себе, впевненістю і надією після втручання.

Celem było zachęcenie do uniezależnienia się poprzez skupienie się na rozwijaniu świadomych i silnych sieci, które będą kontynuować proces wzrostu po traumie z wiarą w siebie, pewnością siebie i nadzieją po zakończeniu interwencji.